מ 8:00 עד 16:00 בימים א' עד ה'

תנאי שימוש

. מבוא

1.1. אתר האינטרנט www.mushrooms.co.il ( להלן: "האתר") הנו אתר העוסק במוצרים טבעיים.באתר ניתן למצוא, בין היתר, מידע ומכירה של מוצרים למטפלים ברפואה סינית.  (להלן: "שירותי האתר") ח.פ חברה 510619281.

1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין חברתדרורת בע"מ בעלת האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר, ") לבין הגולשאו המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימיםלאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתינפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשורלגלישה או שימוש בשירותי האתר .

1.5. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך,האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך .

2. תנאי שימוש

2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתרבכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרותמשפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה .

2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאותביחס לשירותי האתר :

2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתרבאמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבותBots או Crawlers.

2.3.2. מניפולציה של כתובת -ה URLשל דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה( URL Hacking).

2.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר ישבהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכןאשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דבריתועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר .

2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור,אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכותיוצרים התשס" -ח 2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה .

2.4 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות :

2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפרסעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל .

2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשרבוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל .

3. חשבון משתמש

3.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבועכי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימיםאשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון

משתמש" "או החשבון").

3.2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורתהשימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה .

3.3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

3.3.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתוניםאשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון .

3.3.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינונוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלויודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית .

3.4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעיםלאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאהמחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאהמחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש .

3.5. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחסלסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבוןמשתמש (להלן: "הסיסמא"):

3.5.1. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינהבהודעת דוא"ל .

3.5.2. על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל 3- חודשים .

3.5.3. על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכםלפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת .

3.5.4. הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש,מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

3.6. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופןמיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף2להסכם .

3.7. מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.4.1 ל הסכם,בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחותכי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה .

3.8. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"לשלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכןהודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.

4. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

4.1. שירותי האתר ניתנים As-Isובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינםיכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר .

4.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותיהאתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתרלצרכיו .

4.3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותיהאתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזקאשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

5. העדר אחריות למידע

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוותדעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד- אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

6. הגבלת אחריות לנזקים

אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקיםאשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת,בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי

האתר .

7. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

7.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגותבאתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר איןכל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן .

7.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג . ' מובהר כי הקישורלאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכיםבהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנהבאחריותו המלאה של הגולש .

7.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישוריםפנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה -  URLאליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

8. העדר אחריות לפעולות גולשים

8.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר ( להלן:"תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכריםבאתר .

8.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו,במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהותמעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשיםהמוצג באתר .

8.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבותתוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים .

8.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתםאו דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיהכל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו .

8.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף 4 8.4, באם לגולשאו לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנותאת תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאיהסכם זה .

9. זכות יוצרים והרשאות שימוש

9.1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור,אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כלפעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח 2007, לבעלזכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

9.2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לענייןתוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנתלגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

9.2.1. השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט(פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב – Domain תחתיו מתבקשתהצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיהומשחקים אסורים.

9.2.2. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווחושלא באופן מסחרי. "מטרת רווח –" לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד."אופן מסחרי –" לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישותמשפטית אחת או בשליטתה.

9.2.3. ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה

9.2.3.1. היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשהביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.

9.2.3.2. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

9.2.4. לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוףהיצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollowאו noindex לקישורים קיימים.

9.2.5. בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט (ללאהוראת nofollow או noindex) למקור היצירה באתר,

10. סימני מסחר

10.1. סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקתבעליהם, לפי העניין .

11. שינוי תנאים

11.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים,להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצעשינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצגהסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימיםהתנאים הבאים:

11.1.1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרותבהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

11.1.2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולותאשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

11.2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לבררהאם בוצעו שינויים להסכם זה.

11.3. בסעיף זה ", שינויים מהותיים"הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על גולש,

לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאותהשימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

12. הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעותאו הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכותבהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין ישומן או בגין העברתן לצד ג.

13. שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעהאו טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

14. ברירת דין וסמכות שיפוט הדינים אשר יחול ועל הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב .

כל הזכויות שמורות לפנחס קראון עו"ד ©2010